14:01 | 1396/09/12
باپیگیری های انجمن صنایع نساجی ایران
تعرفه پنبه به پنج درصد کاهش یافت
🔸 تعیین مجموع حقوق گمركی و سود بازرگانی (368) ردیف تعرفه همراه با حذف، ایجاد و اصلاح شرح ردیف تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت فصول كتاب مقررات صادرات و واردات که به امضای معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردیده است